Navigace

Obsah

Víceúčelové sportovní a dětské hřiště

Cena za pronájem hřiště činí 70,-Kč/ hodina. Místní občané neplatí. Na pronájmu hřiště je nutné se domluvit a to na tel.: 724 250 007-starosta obce obce nebo 416 737 744 - OÚ Píšťany.
 
Provozní řád dětského a víceúčelového hřiště v Píšťanech
 
1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2/ Provozovatelem hřiště je Obec Píšťany, Píšťany čp.64.
3/ Používání dětského hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let.
 
4/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
5/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
6/ Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba
7/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
8/Míče, které při užívání víceúčelového hřiště přeletí na sousední soukromé pozemky budou majitelům vydány vždy pouze 1x týdně a to v pátek mezi 17 – 18 hodinou. Je přísně zakázáno přelézat oplocení !!! Sousední pozemky jsou soukromé.
9/ Z důvodu bouchání balonu do hrazení nesmí na hřišti hrát fotbal osoby starší 11 let.
10/Ti, kdo nežijí trvale v obci Píšťany mohou hřiště užívat pouze po osobní či telefonické domluvě s provozovatelem hřiště. 
 Návštěvník je povinen:
Návštěvníkům je zakázáno:
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně provozovateli, tel. 724 250 007 
důležitá telefonní čísla:
 
Mgr.Iva Hyšplerová, starostka obce